Answer in less than 24 hours

Podmínky používání

Podmínky používání

ESPRESSO.SOCIAL LTD ("My") je anglická společnost se sídlem 168 The Circle Queen Elizabeth Street, Londýn, Spojené království, SE1 2JL (13241003), která provozuje internetové stránky https://iq-metric.com/cz (dále jen "stránky") související službu testování IQ, která umožňuje jakékoli fyzické osobě jednající v soukromém postavení (dále jen "zákazník" nebo "vy") testovat své IQ (dále jen "služba").

Účelem těchto podmínek je definovat způsob, jakým můžete jako Zákazník využívat Službu ("Podmínky").

Naše Podmínky mohou být čas od času měněny a doplňovány podle jejich vývoje, v takovém případě Vás budeme informovat e-mailem v měsíci před jejich aktualizací. Přístup k Naší službě a její používání poté, co jste byli o této aktualizaci informováni, stejně jako nezrušení Vašeho předplatného do konce měsíce, znamená Vaše přistoupení k nejnovější verzi uvedených Podmínek.

Tato verze Našich podmínek je datována 19. 1. 2022.

1. Registrace

1.1 Přístup k Naší službě a její používání vyžaduje otevření účtu prostřednictvím Naší stránky (dále jen "účet").

1.2 Při registraci budete požádáni zejména o poskytnutí následujících informací:

 • E-mailovou adresu
 • Vaše heslo

Jako zákazník se zaručujete za správnost, upřímnost a spolehlivost informací, které nám poskytnete, jakož i za to, že jste plnoletí a oprávnění k odběru naší služby v zemi svého bydliště.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že si vyhrazujeme právo podniknout proti Vám právní kroky, včetně trestního řízení, v případě krádeže identity.

1.3 Vaše smlouva o předplatném je platně uzavřena až po potvrzení přijetí platby provedené podle článku 2 níže (dále jen "Smlouva"). Smlouvu si můžete kdykoli stáhnout, pokud nám o to zašlete žádost e-mailem.

1.4 Založení účtu uděluje právo na přístup a používání naší platformy pouze klientovi, který si uvedený účet založil. Jako Klient jste proto povinni zachovávat přístupové kódy ke službě (přihlašovací jméno a heslo) v tajnosti a informovat nás o jakémkoli zneužití v tomto ohledu. Jakékoli předávání přístupu třetím osobám bez našeho předchozího souhlasu je zakázáno.

1.5 Přístup k naší službě je vyhrazen jednotlivcům, kteří ji využívají pro osobní účely. Jakékoli používání pro obchodní účely je zakázáno a bude mít za následek okamžité ukončení Vašeho předplatného, a tím i možnosti přístupu k Naší službě a jejího používání, a to bez předchozího upozornění a bez možnosti vrácení peněz.

2. Platba

2.1 Cena Služby je následující:

 • Během prvních 48 hodin po registraci je zákazník oprávněn vyzkoušet naši službu za částku €0.50 ("zkušební doba")
 • Po uplynutí těchto 48 hodin, s výhradou zrušení v rámci této lhůty, je automaticky odebráno předplatné na měsíční bázi za měsíční částku €39.00. S výhradou zrušení se toto předplatné automaticky obnovuje měsíc co měsíc a automaticky se strhává z použité karty.

2.2 Výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně všech daní.

2.3 Platba se provádí prostřednictvím našich stránek v eurech kreditní kartou (Visa, MasterCard, American Express). Stránky jsou vybaveny bezpečnostním systémem pro online platby, který umožňuje zákazníkovi šifrovat přenos jeho bankovních údajů. Pro platební proces využíváme externího dodavatele, společnost Stripe, a neukládáme žádné údaje týkající se bankovních údajů a karet. Další informace k tomuto tématu naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

3. Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Po uplynutí zkušební doby máte právo odstoupit od smlouvy do 2 (dvou) dnů od zaslání potvrzení.

3.2 Tuto žádost o odstoupení od Smlouvy můžete učinit tak, že nám takovou žádost zašlete e-mailem. Potvrzení o odstoupení od smlouvy vám bude zasláno e-mailem na adresu, kterou jste nám poskytli při registraci.

3.3 Jakmile uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, bude Vám částka, kterou jste nám zaplatili, vrácena do 5 (pěti) až 10 (deseti) dnů od obdržení Vaší žádosti o odstoupení od smlouvy, a to ekvivalentní částkou připsanou na kartu, kterou jste použili k úhradě Služby. Toto právo na vrácení peněz je však podmíněno tím, že jste Naši službu po uplynutí zkušební doby nevyužívali; pokud jste Naši službu po uplynutí zkušební doby využívali, jste srozuměni s tím, že za aktuální měsíc vám nebude vrácena žádná částka; v takovém případě bude vaše právo na odstoupení od smlouvy považováno za žádost o ukončení smlouvy a nabude účinnosti ke konci příslušného měsíce.

3.4. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku 3 se neuplatní, pokud máte bydliště ve Švýcarsku; v takovém případě bude každá taková žádost považována za žádost o ukončení bez náhrady.

4. Provozování služby

4.1 Stačí co nejpřesněji odpovědět na otázky online testu, poté vyplnit údaje o své bance a kontaktní údaje a obdržet výsledky e-mailem a získat přístup ke všem našim prémiovým službám.

4.2 Po dobu trvání smlouvy máte právo absolvovat neomezený počet IQ testů ze všech dostupných testů.

4.3 Je vám zakázáno :

 • Používat Stránky nezákonným způsobem nebo v rozporu s těmito Podmínkami
 • Prodávat, kopírovat, pronajímat, půjčovat, půjčovat, distribuovat, převádět nebo poskytovat sublicence na jakýkoli obsah Stránek, naši Službu nebo používat naši Službu k obchodním účelům
 • Pokusit se získat neoprávněný přístup k našim systémům nebo systémům našich subdodavatelů nebo se zapojit do jakékoli činnosti, která by mohla narušit, zhoršit nebo narušit výkon nebo funkčnost Stránek a Naší služby
 • Zneužít Stránky úmyslným zavedením viru nebo jiného škodlivého programu
 • Používat Naši službu pro účely rozesílání nevyžádané pošty
 • Očerňovat naši činnost nebo se dopouštět jakéhokoli chování, které by mohlo poškodit naši pověst, ať už prostřednictvím Naší služby nebo mimo ni (například na sociálních sítích)

5. Přesnost, úplnost a aktuálnost informací

 • Neneseme odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost informací na těchto stránkách. Obsah těchto stránek je poskytován pouze pro informační účely a nemělo by se na něj spoléhat ani by neměl být používán jako jediný základ pro jakékoli rozhodnutí, aniž byste kontaktovali přesnější, úplnější nebo aktuálnější primární zdroje informací. Jakékoli spoléhání se na obsah těchto stránek je výhradně na vaše vlastní riziko.

 • Na stránkách jsou k dispozici testy IQ. Provedením těchto testů berete na vědomí, že jsou poskytovány pro veřejné použití bez záruky platnosti nebo přesnosti výsledků a že by neměly být používány k diagnostice nebo vyloučení jakékoli nemoci nebo postižení. Pokud máte jakékoli obavy, dejte nám prosím vědět. Tato služba je určena pro rekreační použití.

6. Zrušení

6.1 Ukončení z podnětu zákazníka. Jste oprávněni se kdykoli odhlásit a ukončit smlouvu jednoduchým kliknutím na odkaz "Odhlásit se" v nabídce v horní nebo dolní části webových stránek, přičemž se upřesňuje, že k odhlášení dojde buď do konce zkušebního období, nebo do konce aktuálního měsíce, ve kterém došlo k vaší žádosti o odhlášení, a v takovém případě bude váš účet deaktivován a přístup a používání naší služby ukončeny. S výhradou ustanovení bodu 3.3 nebudou poskytnuty žádné náhrady.

6.2 Ukončení ze strany ESPRESSO.SOCIAL LTD. Jsme rovněž oprávněni ukončit Vaši smlouvu ke konci kteréhokoli měsíce; v takovém případě Vás budeme informovat zasláním e-mailu na adresu, kterou jste nám poskytli při registraci. V případě porušení těchto Podmínek, zejména, nikoli však výlučně, bodu 4.3, si vyhrazujeme právo pozastavit Váš účet na dobu nezbytně nutnou k provedení nezbytných kontrol a případně Vaši smlouvu s okamžitou platností ukončit; o tom, zda se jedná o pozastavení nebo ukončení, Vás budeme informovat předchozím oznámením zaslaným na stejnou e-mailovou adresu.

6.3 Ukončení podle tohoto oddílu vám nezakládá nárok na vrácení peněz, s výjimkou případu, kdy je takové ukončení rovnocenné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy z vaší strany podle oddílů 3.1 a 3.3.

7. Duševní vlastnictví

7.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD vlastní veškerá práva duševního vlastnictví k našim stránkám a jejich obsahu, přičemž tato práva zahrnují také související know-how.

7.2 Uzavřením Smlouvy vám udělujeme nevýhradní a nepřenosné právo na přístup k našim službám a jejich používání.

8. Odpovědnost a záruka

8.1 Společnost ESPRESSO.SOCIAL LTD se zříká veškeré odpovědnosti vyplývající z plnění Smlouvy mezi námi v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

8.2 Bez ohledu na ustanovení 7.1 společnost ESPRESSO.SOCIAL LTD vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila dostupnost Služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, avšak nenese odpovědnost za nedostupnost z důvodu chyb, technických omezení a jiných údržbových operací, což nezakládá nárok na vrácení peněz.

8.3. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které společnost ESPRESSO.SOCIAL LTD nezveřejňuje ani nekontroluje a za které nemůžeme nést odpovědnost.

9. Různé

9.1 VYŠŠÍ MOC. Strany se dohodly, že v případě, že se plnění smlouvy ukáže jako nemožné z důvodu vyšší moci, tj. nepředvídatelné události, kterou nemůže žádná ze stran ovlivnit, nemůže být žádná ze stran činěna odpovědnou za neplnění, selhání nebo zpoždění v plnění jakýchkoli svých závazků, které mohou být způsobeny výskytem uvedeného případu. Plnění smlouvy a z ní vyplývajících závazků, včetně plateb, bude tedy pozastaveno po dobu trvání případu vyšší moci, přičemž se stanoví, že platba provedená za měsíc, v němž případ vyšší moci nastal, bude přesto zachována. Každá ze stran je však oprávněna uplatnit právo na výpověď stanovené v článku 5.

9.2 NUTNOST. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek považováno za neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních obchodních podmínek. Neplatné ustanovení bude nahrazeno a vykládáno tak, aby byla zajištěna jeho platnost, ustanovením, které se svým duchem neplatnému ustanovení co nejvíce blíží

9.3 KOMUNIKACE. Veškerá komunikace, která má být adresována společnosti ESPRESSO.SOCIAL LTD, musí být :

 • E-mailem na adresu: contact@iq-metric.com

 • Poštou na adresu: ESPRESSO.SOCIAL LTD Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB.

9.4 ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE. Platnost a plnění těchto Podmínek a Smlouvy se řídí anglickým právem. Jakýkoli spor přímo či nepřímo vyplývající z těchto Podmínek a Smlouvy z nich vyplývající bude postoupen soudu příslušnému podle místa bydliště Zákazníka, je-li žalobcem ESPRESSO.SOCIAL LTD, resp. soudu v Londýně, je-li žalobcem Zákazník.

Answer in less than 24 hours

Card
ESPRESSO.SOCIAL LTD 168 The Circle Queen
Elizabeth Street, London, United Kingdom
T.V.A. 132410003