IQMetric. - IMA Certified IQ Test
+44 84 38 09 21 13

local call rate

Monday to Saturday from 6 am to 8 pm

Answer in less than 24 hours

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

ESPRESSO.SOCIAL LTD ("Wij") is een Engelse onderneming met haar statutaire zetel te 168 The Circle Queen Elizabeth Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, SE1 2JL (13241003) die via de website https://iq-metric.com/nl ("Site") verwante IQ-testdienst aanbiedt die elke particulier ("Klant" of "U") in staat stelt zijn IQ te testen ("Dienst").

Het doel van deze voorwaarden is het definiëren van de wijze waarop U, als Klant, gebruik kunt maken van de Dienst ("Voorwaarden").

Onze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangevuld, in welk geval wij U in de maand voorafgaand aan de update per e-mail zullen informeren. Toegang tot en het gebruik van Onze Dienst nadat U van deze update op de hoogte bent gesteld, alsmede het niet opzeggen van Uw abonnement tegen het einde van de maand, houdt in dat U zich houdt aan de laatste versie van de genoemde Voorwaarden.

Deze versie van Onze Voorwaarden is gedateerd 19/01/2022.

1. Registratie

1.1 Toegang tot en gebruik van onze dienst vereist de opening van een account via onze site ("account").

1.2 Wanneer U zich registreert, wordt U gevraagd om met name de volgende informatie te verstrekken:

 • E-mailadres
 • Uw wachtwoord

Als Klant garandeert U de juistheid, oprechtheid en betrouwbaarheid van de aan ons verstrekte informatie, alsmede het feit dat U meerderjarig bent en gerechtigd om U te abonneren op onze Dienst in het land waar U woont.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij ons het recht voorbehouden juridische stappen tegen u te ondernemen, inclusief strafrechtelijke stappen, in geval van identiteitsdiefstal.

1.3 Uw abonnementscontract is pas geldig gesloten nadat de aanvaarding van de betaling overeenkomstig artikel 2 hieronder is bevestigd ("Contract"). U kunt uw Contract te allen tijde downloaden door ons een verzoek daartoe per e-mail te sturen.

1.4 De opening van een Account geeft alleen het recht op toegang en gebruik van ons platform aan de Klant die de genoemde account heeft geopend. Als Klant is het daarom Uw verantwoordelijkheid om de toegangscodes tot de Dienst (login en wachtwoord) geheim te houden en ons op de hoogte te stellen van elk misbruik in dit verband. Elke overdracht van toegang aan derden zonder onze voorafgaande toestemming is verboden.

1.5 De toegang tot onze dienst is voorbehouden aan personen die deze voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Elk gebruik voor zakelijke doeleinden is verboden en zal leiden tot de onmiddellijke beëindiging van Uw abonnement en daarmee tot de mogelijkheid van toegang tot en gebruik van Onze Dienst, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder mogelijke terugbetaling.

2. Betaling

2.1 De prijs van de Dienst is als volgt:

 • Gedurende de eerste 48 uur na registratie heeft de Klant het recht Onze Dienst te testen voor een bedrag van €0.50 ("Proefperiode")
 • Aan het einde van deze 48 uur, behoudens annulering binnen deze periode, wordt automatisch een abonnement afgesloten op maandbasis voor een maandelijks bedrag van €39.00. Behoudens annulering wordt dit abonnement automatisch verlengd van maand tot maand en wordt de gebruikte kaart automatisch gedebiteerd.

2.2 Bovenstaande prijzen zijn inclusief alle belastingen.

2.3 De betaling gebeurt via onze Site in euro met een kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express). De Site is uitgerust met een beveiligingssysteem voor online betalingen waarmee de Klant de overdracht van zijn bankgegevens kan versleutelen. Wij gebruiken een externe leverancier, Stripe, voor ons betalingsproces en slaan geen gegevens op met betrekking tot uw bankgegevens en kaarten. Voor meer informatie hierover kunt u ons privacybeleid raadplegen.

3. Herroepingsrecht

3.1 Na de Proefperiode heeft U het recht om het Contract binnen 2 (twee) dagen na verzending van de Bevestiging op te zeggen.

3.2 Dit verzoek tot terugtrekking kan worden gedaan door ons een dergelijk verzoek per e-mail te sturen. Een bevestiging van terugtrekking zal naar U worden gestuurd per e-mail naar het adres dat U aan ons heeft verstrekt toen U zich registreerde.

3.3 Zodra U Uw recht tot herroeping heeft uitgeoefend, zult U binnen 5 (vijf) tot 10 (tien) dagen na de ontvangst van Uw verzoek tot herroeping het bedrag dat U ons betaald heeft terugbetaald krijgen door een gelijkwaardig bedrag bij te schrijven op de kaart die U gebruikt heeft om voor de Dienst te betalen. Dit recht op terugbetaling is echter afhankelijk van de voorwaarde dat U onze dienst niet hebt gebruikt na de proefperiode; indien U onze dienst hebt gebruikt na de proefperiode, begrijpt U dat er geen terugbetaling zal plaatsvinden voor de lopende maand, in welk geval uw recht op opzegging zal worden behandeld als een verzoek tot beëindiging en zal ingaan aan het einde van de betreffende maand.

3.4 Het herroepingsrecht in dit artikel 3 is niet van toepassing indien u in Zwitserland woont, in welk geval een dergelijk verzoek zal worden behandeld als een verzoek tot beëindiging zonder terugbetaling.

4. Werking van de Dienst

4.1 Beantwoord de online testvragen zo nauwkeurig mogelijk en vul vervolgens uw bank- en contactgegevens in om uw resultaten per e-mail te ontvangen en toegang te krijgen tot al onze premium diensten.

4.2 U hebt het recht om een onbeperkt aantal IQ tests van alle beschikbare tests af te nemen zolang uw Contract loopt.

4.3 Het is je verboden om :

 • De Site te gebruiken op een illegale manier of in strijd met deze Voorwaarden
 • De inhoud van de site en onze service te verkopen, kopiëren, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, overdragen of in sublicentie te geven, of onze service voor zakelijke doeleinden te gebruiken
 • Te proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze systemen of die van onze onderaannemers of activiteiten te ondernemen die de prestaties of functionaliteit van de site en onze service kunnen verstoren, aantasten of belemmeren
 • De Site te misbruiken door opzettelijk een virus of ander kwaadaardig programma te introduceren
 • Onze service gebruiken voor spammingdoeleinden
 • Onze activiteiten in diskrediet brengen of gedrag vertonen dat onze reputatie kan schaden, hetzij via onze dienst of daarbuiten (bijvoorbeeld op sociale netwerken)

5. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze site. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor een beslissing zonder contact op te nemen met meer nauwkeurige, volledige of actuele primaire informatiebronnen. Het vertrouwen op de inhoud van deze site is geheel op eigen risico.

 • Op de site zijn IQ-tests beschikbaar. Door deze tests te maken, erkent u dat ze worden aangeboden voor openbaar gebruik zonder garantie van geldigheid of nauwkeurigheid van de resultaten, en dat ze niet mogen worden gebruikt om een ziekte of handicap te diagnosticeren of uit te sluiten. Laat het ons weten als u zich zorgen maakt. Deze dienst is bedoeld voor recreatief gebruik.

6. Annulering

6.1 Opzegging op initiatief van de Klant. U kunt zich op elk moment uitschrijven en uw contract beëindigen door eenvoudigweg te klikken op de link "Uitschrijven" in het menu bovenaan of onderaan de website, met dien verstande dat uw uitschrijving dan plaatsvindt hetzij aan het einde van de Proefperiode, hetzij aan het einde van de lopende maand waarin uw verzoek tot uitschrijving plaatsvond, in welk geval uw account wordt gedeactiveerd en de toegang tot en het gebruik van onze Dienst wordt beëindigd. Onder voorbehoud van artikel 3.3 wordt geen restitutie verleend.

6.2 Beëindiging door ESPRESSO.SOCIAL LTD. Wij hebben ook het recht om uw contract aan het einde van een maand te beëindigen, in welk geval wij u op de hoogte zullen stellen door een e-mail te sturen naar het adres dat u aan ons verstrekt heeft toen u zich registreerde. In het geval van een schending van deze Voorwaarden, in het bijzonder maar niet beperkt tot artikel 4.3, behouden Wij ons het recht voor om Uw Account op te schorten voor de periode die nodig is om eventuele noodzakelijke controles uit te voeren en, indien van toepassing, Uw Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen; of dit een opschorting of een beëindiging is, zal U worden meegedeeld door een voorafgaande kennisgeving aan hetzelfde e-mailadres.

6.3 Beëindiging krachtens dit artikel geeft U geen recht op enige terugbetaling, behalve in het geval dat deze beëindiging gelijk staat aan de uitoefening van een herroepingsrecht door U krachtens artikel 3.1 en 3.3.

7. Intellectueel eigendom

7.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD bezit alle intellectuele eigendomsrechten op onze Site en de inhoud daarvan, welke rechten tevens de bijbehorende knowhow omvatten.

7.2 Door het aangaan van de Overeenkomst verlenen wij u het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht op toegang tot en gebruik van onze Diensten.

8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst tussen ons, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

8.2 Niettegenstaande clausule 7.1, zal ESPRESSO.SOCIAL LTD redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Service 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is, maar zal niet aansprakelijk zijn voor enige onbeschikbaarheid als gevolg van bugs, technische beperkingen en andere onderhoudswerkzaamheden, hetgeen geen recht geeft op enige terugbetaling.

8.3. De Website kan links bevatten naar andere websites die niet worden gepubliceerd of gecontroleerd door ESPRESSO.SOCIAL LTD en waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

9. Diverse

9.1 OVERMACHT. De partijen komen overeen dat, indien de uitvoering van het Contract onmogelijk blijkt ten gevolge van een geval van overmacht, d.w.z. een onvoorzienbare gebeurtenis buiten de wil van een van de partijen, geen van de partijen verantwoordelijk kan worden gesteld voor de niet-uitvoering, de tekortkomingen of de vertragingen in de uitvoering van een van haar verplichtingen die het gevolg kunnen zijn van het optreden van het genoemde geval. De uitvoering van het contract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inbegrip van de betaling, worden aldus opgeschort zolang het geval van overmacht duurt, met dien verstande dat de betaling die is verricht voor de maand waarin het geval van overmacht zich heeft voorgedaan, niettemin wordt gehandhaafd. Elke partij heeft evenwel het recht om het in artikel 5 bedoelde ontbindingsrecht uit te oefenen.

9.2 ONTBINDING. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden. De ongeldige bepaling zal worden vervangen en zodanig worden uitgelegd dat de geldigheid ervan wordt gewaarborgd door een bepaling die de ongeldige bepaling naar de geest zo dicht mogelijk benadert

9.3 COMMUNICATIE. Alle communicatie die aan ESPRESSO.SOCIAL LTD moet worden gericht, is :

 • Per e-mail naar het adres: contact@iq-metric.com

 • Per post naar: ESPRESSO.SOCIAL LTD Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB.

9.4 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE. Op de geldigheid en uitvoering van deze Voorwaarden en het Contract is Engels recht van toepassing. Elk geschil dat direct of indirect voortvloeit uit deze Voorwaarden en het daaruit voortvloeiende Contract zal worden verwezen naar de bevoegde rechtbank in de woonplaats van de Klant wanneer ESPRESSO.SOCIAL LTD de eiser is, respectievelijk naar de rechtbank in Londen wanneer de Klant de eiser is.

Answer in less than 24 hours

+44 84 38 09 21 13

local call rate

Monday to Saturday from 6 am to 8 pm

Card
ESPRESSO.SOCIAL LTD 168 The Circle Queen
Elizabeth Street, London, United Kingdom
T.V.A. 132410003