IQMetric. - IMA Certified IQ Test
+44 84 38 09 21 13

local call rate

Monday to Saturday from 6 am to 8 pm

Answer in less than 24 hours

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

ESPRESSO.SOCIAL LTD ("My") jest angielską firmą z siedzibą pod adresem 168 The Circle Queen Elizabeth Street, London, United Kingdom, SE1 2JL (13241003), która prowadzi za pośrednictwem strony internetowej https://iq-metric.com/pl ("Strona") powiązaną usługę testowania IQ umożliwiającą każdej osobie fizycznej działającej w charakterze prywatnym ("Klient" lub "Ty") przetestowanie swojego IQ ("Usługa").

Celem niniejszego regulaminu jest określenie sposobu, w jaki Użytkownik, jako Klient, może korzystać z Usługi ("Regulamin").

Nasze Warunki mogą być zmieniane i uzupełniane od czasu do czasu w miarę ich rozwoju, w takim przypadku powiadomimy Cię o tym e-mailem w miesiącu poprzedzającym ich aktualizację. Dostęp i korzystanie z Usługi po otrzymaniu informacji o aktualizacji, jak również brak anulowania subskrypcji do końca miesiąca, oznacza przestrzeganie najnowszej wersji Warunków.

Ta wersja naszych Warunków jest datowana na 19/01/2022.

1. Rejestracja

1.1 Dostęp do naszej usługi i korzystanie z niej wymaga otwarcia konta za pośrednictwem naszej strony ("Konto").

1.2 Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie w szczególności następujących informacji:

 • Adres e-mail
 • Twoje hasło

Jako Klient, gwarantujesz dokładność, szczerość i wiarygodność dostarczonych nam informacji, jak również fakt, że jesteś pełnoletni i uprawniony do subskrypcji naszej usługi w swoim kraju zamieszkania.

Zwracamy uwagę na fakt, że zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciwko Tobie, w tym działań karnych, w przypadku kradzieży tożsamości.

1.3 Twoja umowa subskrypcyjna jest ważnie zawarta dopiero po potwierdzeniu przyjęcia płatności dokonanej zgodnie z artykułem 2 poniżej ("Umowa"). W każdej chwili mogą Państwo pobrać swoją Umowę, wysyłając do nas stosowne żądanie pocztą elektroniczną.

1.4 Otwarcie Konta daje prawo dostępu i korzystania z naszej platformy jedynie Klientowi, który otworzył wspomniane Konto. W związku z tym, jako Klient, Twoim obowiązkiem jest zachowanie w tajemnicy kodów dostępu do Serwisu (login i hasło) oraz informowanie nas o wszelkich nadużyciach w tym zakresie. Jakiekolwiek przekazywanie dostępu osobom trzecim bez naszej uprzedniej zgody jest zabronione.

1.5 Dostęp do Naszego Serwisu jest zarezerwowany dla osób fizycznych korzystających z niego w celach osobistych. Jakiekolwiek wykorzystanie w celach biznesowych jest zabronione i spowoduje natychmiastowe zakończenie Państwa subskrypcji, a tym samym możliwości dostępu i korzystania z Naszego Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia i bez możliwości zwrotu pieniędzy.

2. Płatność

2.1 Cena Usługi jest następująca:

 • W ciągu pierwszych 48 godzin po rejestracji, Klient ma prawo do przetestowania Naszej Usługi za kwotę €0.50 ("Okres próbny")
 • Po upływie tych 48 godzin, z zastrzeżeniem możliwości anulowania w tym okresie, automatycznie pobierany jest abonament na kwotę miesięczną w wysokości €39.00. Z zastrzeżeniem anulowania, subskrypcja ta jest automatycznie odnawiana z miesiąca na miesiąc, a używana karta jest automatycznie obciążana.

2.2 Powyższe ceny zawierają wszystkie podatki.

2.3 Płatność dokonywana jest za pośrednictwem Naszej Strony w euro kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express). Witryna wyposażona jest w system bezpieczeństwa płatności online, który umożliwia Klientowi szyfrowanie transmisji jego danych bankowych. W procesie płatności korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy, firmy Stripe, i nie przechowujemy żadnych danych dotyczących danych bankowych i kart. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce prywatności.

3. Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Po upływie Okresu próbnego, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 2 (dwóch) dni od wysłania Potwierdzenia.

3.2 Takie żądanie odstąpienia od umowy może zostać złożone poprzez wysłanie nam takiego żądania pocztą elektroniczną. Potwierdzenie odstąpienia od Umowy zostanie wysłane do Państwa pocztą elektroniczną na adres, który podali nam Państwo podczas rejestracji.

3.3 Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, w ciągu 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) dni od otrzymania Państwa żądania odstąpienia od umowy, otrzymają Państwo zwrot zapłaconej nam kwoty w postaci równowartości kwoty przekazanej na kartę, której użyli Państwo do zapłaty za Usługę. To prawo do zwrotu jest jednak uzależnione od tego, czy Użytkownik nie korzystał z Naszej Usługi po Okresie Próbnym; jeśli Użytkownik korzystał z Naszej Usługi po Okresie Próbnym, rozumie, że nie zostanie dokonany zwrot za bieżący miesiąc, w którym to przypadku prawo do odstąpienia od umowy będzie traktowane jako wniosek o rozwiązanie umowy i wejdzie w życie z końcem danego miesiąca.

3.4 Prawo do odstąpienia od umowy w niniejszym artykule 3 nie ma zastosowania, jeśli zamieszkują Państwo w Szwajcarii, w którym to przypadku każde takie żądanie będzie traktowane jako żądanie rozwiązania umowy bez zwrotu kosztów.

4. Działanie Usługi

4.1 Wystarczy odpowiedzieć jak najdokładniej na pytania testu online, a następnie wpisać swoje dane bankowe i kontaktowe, aby otrzymać wyniki pocztą elektroniczną i uzyskać dostęp do wszystkich naszych usług premium.

4.2 Masz prawo do nieograniczonej liczby testów IQ spośród wszystkich dostępnych testów tak długo, jak długo trwa Twoja Umowa.

4.3 Zabronione jest :

 • Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem
 • Sprzedawać, kopiować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, rozprowadzać, przenosić lub udzielać sublicencji na jakąkolwiek zawartość Strony, Naszej Usługi lub używać Naszej Usługi w celach biznesowych
 • Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do naszych systemów lub systemów naszych podwykonawców lub angażować się w jakiekolwiek działania, które mogą zakłócić, pogorszyć lub zakłócić działanie lub funkcjonalność Strony i Naszej Usługi
 • Nadużywać Witryny poprzez celowe wprowadzenie wirusa lub innego złośliwego programu
 • Wykorzystywać naszej Usługi do celów spamu
 • Oczerniać naszej działalności lub angażować się w jakiekolwiek zachowania, które mogą zaszkodzić naszej reputacji, zarówno za pośrednictwem naszej Usługi, jak i poza nią (na przykład w sieciach społecznościowych)

5. Dokładność, kompletność i aktualność informacji

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność informacji zawartych w tej witrynie. Zawartość tej strony jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na niej polegać ani wykorzystywać jej jako jedynej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji bez skontaktowania się z bardziej dokładnymi, kompletnymi lub aktualnymi źródłami informacji pierwotnych. Wszelkie poleganie na zawartości tej witryny jest całkowicie na własne ryzyko.

 • Na stronie dostępne są testy IQ. Wykonując te testy, przyjmujesz do wiadomości, że są one udostępniane do użytku publicznego bez gwarancji ważności lub dokładności wyników oraz że nie powinny być wykorzystywane do diagnozowania lub wykluczania jakichkolwiek chorób lub niepełnosprawności. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poinformuj nas o tym. Ta usługa jest przeznaczona do użytku rekreacyjnego.

6. Odwołanie

6.1 Wypowiedzenie z inicjatywy Klienta. Klient jest uprawniony do rezygnacji z subskrypcji i rozwiązania Umowy w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku "Anuluj subskrypcję" w menu na górze lub na dole strony internetowej, przy czym należy zaznaczyć, że rezygnacja z subskrypcji nastąpi do końca Okresu Próbnego lub do końca bieżącego miesiąca, w którym nastąpiło żądanie rezygnacji z subskrypcji, w którym to przypadku Konto Klienta zostanie dezaktywowane, a dostęp i korzystanie z Naszej Usługi zakończone. Z zastrzeżeniem punktu 3.3, zwrot kosztów nie zostanie przyznany.

6.2 Wypowiedzenie umowy przez ESPRESSO.SOCIAL LTD. Jesteśmy również uprawnieni do rozwiązania umowy z końcem każdego miesiąca, w którym to przypadku powiadomimy użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany nam podczas rejestracji. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, w szczególności, ale nie tylko, punktu 4.3, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika na okres niezbędny do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych kontroli oraz, w razie potrzeby, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym; czy jest to zawieszenie czy rozwiązanie Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie za uprzednim powiadomieniem wysłanym na ten sam adres e-mail.

6.3 Rozwiązanie umowy na podstawie niniejszego punktu nie uprawnia Użytkownika do zwrotu pieniędzy, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie rozwiązanie jest równoznaczne z wykonaniem przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy na podstawie punktów 3.1 i 3.3.

7. Własność intelektualna

7.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Witryny i jej zawartości, które to prawa obejmują również związane z nią know-how.

7.2 Zawierając Umowę, przyznajemy Użytkownikowi niewyłączne i niezbywalne prawo do dostępu i korzystania z naszych Usług.

8. Odpowiedzialność i gwarancja

8.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD wyłącza wszelką odpowiedzialność wynikającą z wykonania Umowy między nami w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8.2 Niezależnie od punktu 7.1, ESPRESSO.SOCIAL LTD dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Serwisu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność spowodowaną błędami, ograniczeniami technicznymi i innymi czynnościami konserwacyjnymi, które nie dają prawa do zwrotu pieniędzy.

8.3) Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są publikowane ani kontrolowane przez ESPRESSO.SOCIAL LTD i za które nie możemy ponosić odpowiedzialności.

9. Różne

9.1 SIŁA WYŻSZA. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy wykonanie Umowy okaże się niemożliwe z powodu przypadku siły wyższej, tj. nieprzewidywalnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą którejkolwiek ze stron, żadna ze stron nie może być odpowiedzialna za niewykonanie, uchybienia lub opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek swoich zobowiązań, które mogą być spowodowane wystąpieniem wspomnianego przypadku. Wykonanie Umowy i wynikających z niej zobowiązań, w tym płatności, zostanie zatem zawieszone na czas trwania przypadku siły wyższej, z zastrzeżeniem, że płatność dokonana za miesiąc, w którym wystąpił przypadek siły wyższej, zostanie jednak zachowana. Każda ze stron jest jednak uprawniona do skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy określonego w artykule 5.

9.2 NIEWAŻNOŚĆ. W przypadku uznania któregoś z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych Warunków. Postanowienie nieważne zostanie zastąpione i zinterpretowane w sposób zapewniający jego ważność przez postanowienie jak najbardziej zbliżone duchem do postanowienia nieważnego

9.3 KOMUNIKACJA. Każda komunikacja, która ma być skierowana do ESPRESSO.SOCIAL LTD powinna być :

 • Drogą elektroniczną na adres: contact@iq-metric.com

 • Pocztą na adres: ESPRESSO.SOCIAL LTD Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB.

9.4 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA. Ważność i wykonanie niniejszych Warunków oraz Umowy podlega prawu angielskiemu. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków i Umowy z nich wynikającej będą kierowane do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Klienta, gdzie ESPRESSO.SOCIAL LTD jest powodem, odpowiednio do Sądu w Londynie, gdzie Klient jest powodem.

Answer in less than 24 hours

+44 84 38 09 21 13

local call rate

Monday to Saturday from 6 am to 8 pm

Card
ESPRESSO.SOCIAL LTD 168 The Circle Queen
Elizabeth Street, London, United Kingdom
T.V.A. 132410003